Disclaimer

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website www.prismavzw.be. Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door Prisma, Brusselsepoortstraat 8, 2800 Mechelen. Door gebruik van deze website aanvaardt u deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe ze na te leven.

Gebruik van de website

Prisma besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Prisma niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Prisma dit zo snel mogelijk proberen te corrigeren. 

Prisma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Bescherming van persoonsgegevens 

Prisma hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Mocht u toch om persoonlijke informatie worden gevraagd, zullen deze gegevens behandeld worden in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.       

Prisma biedt u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren.

Prisma treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. De website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen  

Via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Prisma biedt geen enkele garantie over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Prisma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) www.prismavzw.be, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de website.      

Intellectuele eigendomsrechten  

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Prisma behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Geschillen  

Ieder geschil met betrekking tot deze site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil is de rechtbank van Mechelen bevoegd.